Rodo

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PE i Rady (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych AB GROUP informuje, że:

  • administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą: AB GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-204), ul. Duńska 22A; NIP: 7282174328, KRS 0001017705;
  • dane osobowe nie należą do danych szczególnej kategorii i przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania niniejszej umowy, której Pan / Pani jest stroną, w tym do podjęcia wszelkich działań na Pani/a żądanie przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Przetwarzamy wyłącznie te dane, które zostaną nam podane przez klienta w ww. umowie oraz w trakcie jej realizowania, w szczególności, nazwa firmy / imię i nazwisko, NIP, adres siedziby, adres dostawy zamówienia, telefon, adres e-mail;
  • w pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody na przetwarzanie w określonym celu – art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  • odbiorcami Pana/Pani danych osobowych Zleceniodawcy będą podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, w tym podmioty świadczące na jego rzecz AB GROUP usługi informatyczne / hostingowe, kurierskie, księgowe lub prawne, a także osoby upoważnione przez administratora (pracownicy / zleceniobiorcy);
  • Procesor danych osobowych, który je przetwarza w imieniu administratora, nabył wiedzę na ich temat bezpośrednio od administratora, w oparciu o stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • dane osobowe przechowywane będą przez administratora lub procesora przez okres niezbędny do wykonania umowy, jednak nie krócej niż wpływ terminu przedawnienia ostatniego roszczenia związanego z ww. umową;
  • ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO w razie przetwarzania danych osobowych przez administratora niezgodnie z RODO;
  • nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie dokonujemy przekazania danych osobowych Zleceniodawcy do państw trzecich.